Counter

- Klejtrup By

Gå til indhold

Hoved menu:

Foreninger

Fiskeriforeningen for Hærup Sø

Formand:
Steen Andersen
Hærupvej 23, Hærup
9500 Hobro
98 54 68 05

Regulativ af 25. november 1948 - Fiskeriet i Hærup Sø

Regulativets område:

§ 1.
Nærværende regulativ omfatter Hærup sø.
Bestemmelser om fiskeriet:

§ 2.
Enhver lodsejer har med de af den pågældende lovgivning og af nærværende regulativ følgende indskrænkninger ret til at drive fiskeri på hele regulativets område. For at få ret til ålestangning skal lodsejerne dog løse stangekort.
Endvidere har alle andre, som er bosiddende i den del af Klejtrup sogn, der kaldes Hærup, og den del af Ørris og Hersom, der ved regulativets vedtagelse hører under Klejtrup postdistrikt, ret til at drive fiskeri på regulativets område, når de har løst fiske- og stangekort. Disse kort giver ret til fiskeri med følgende redskaber: Ruser, net, kroge, kolpetøj, blink, dyp, flue, almindeligt medetøj og savlyster.
Endelig kan lystfiskere mod at løse et dagkort få ret til at fiske med kolpetøj, blink, dyp, flue og almindeligt medetøj.

§ 3.
Fiske- og stangekort løses hos formanden og betales med følgende priser i kr.:Helårsstangekort4 -Stangekort for vinterhalvår2 -Stangekort for sommerhalvår2 -Ikke-lodsejere betaler for:1 ruse 1 -1 net1 -100 kroge2 -Lystfiskere betaler for:1 dagkort1 -Vinterhalvåret regnes fra 1. oktober til 31. marts og sommerhalvåret fra 1. april til 30. september. Stangekort, der ikke er løst inden 1. oktober, betales med 1 kr. ekstra. En person, der har løst stangekort, må tage een ledsager med; for hvert stangekort må kun benyttes eet jern.Der må højst udlægges 200 kroge pr. båd.

§ 4.
Ingen fiskeberettiget kan bortleje eller på anden måde overdrage sin fiskeriret.

§ 5.
Al slags voddragning og fiskeri med andet redskab, der bevæges gennem vandet langs bunden, er forbudt hele året. Lodsejerne har dog ret til fælles udfiskning med vod, når beslutning derom tages på en lovlig afholdt generalforsamling, jfr. dog lov om ferskvandsfiskeri af 31. marts 1931, § 18, 1. stk.

§ 6.
Fiskeri og stangning i rørbevoksning er forbudt.

§ 7.
Når der efter bestyrelsens skøn sker overtrædelse af regulativets bestemmelser, kan bestyrelsen inddrage den eller de pågældendes fiske- og stangekort.

§ 8.
Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse udsættes der så vidt muligt årligt et antal dertil tjenlige fisk i søen.

Foreningens indre forhold:
§ 9.
Den ved nærværende regulativs vedtagelse opståede fiskeriforening benævnes fiskeriforeningen for Hærup sø.
Som medlem af foreningen står enhver, der er fiskeriberettiget i det i § 1 nævnte vandområde; ingen anden kan være medlem.

§ 10.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer af foreningen. De vælges på den ordinære generalforsamling med simpel majoritet for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Når bestyrelsen er valgt, skal der ske indberetning til fiskeriministeriet om, hvem der er valgt til medlemmer af bestyrelsen, ligesom der skal gives indberetning til ministeriet om senere stedfindende ændringer i bestyrelsens sammensætning. Dersom regulativets bestemmelser om valg af bestyrelse ikke overholdes, kan fiskeriministeriet, hvis der ikke inden 6 måneder efter derom fremsat henstilling fra ministeriet vælges en bestyrelse, ophæve regulativet, hvilket da ved ministeriets foranstaltning bringes til almindelig kundskab for alle vedkommende.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer. Formanden skal straks efter sit valg meddele dette samt sin adresse til fiskeriministeriet.
Bestyrelsen skal bidrage til, at nærværende regulativ efterkommes, og den varetager iøvrigt alle foreningens interesser.

§ 11.
Alle indtægter ved salg af fiske- og stangekort såvel som eventuelle bøder (jfr. § 31, stk. 3 i lov om ferskvandsfiskeri af 31. marts 1931) tilfalder foreningens kasse.
Alle omkostninger, der flyder af dette regulativ, afholdes af foreningens kasse.
Foreningens regnskab, der føres for kalenderåret, skal varetages af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er solidarisk ansvarlige for foreningens midler. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 12.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og sammenkaldes af formanden skriftligt med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres på samme måde som den ordinære og sammenkaldes af formanden efter anledning. Der tilstilles fiskeriministeriet meddelelse om indkaldelse til generalforsamling tillige med dagsorden for mødet. En repræsentant for fiskeriministeriet har ret til personlig eller ved stedfortræder at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingen, men har ingen stemmeret.

§ 13.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig (skriftlig fuldmagt er gyldig) og tager sine beslutninger med simpel majoritet, jfr. dog § 20 i lov om ferskvandsfiskeri af 31. marts 1931.

Foranstående i henhold til § 20 i lov nr. 94 af 31. marts 1931 om ferskvandsfiskeri udarbejdede og vedtagne regulativ stadfæstes herved således, at det træder i kraft den 1. januar 1949, fra hvilket tidspunkt det under 12. november 1934 stadfæstede regulativ bortfalder.


Fiskeriministeriet, den 25. november 1948.
CHR. CHRISTIANSEN
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu